BEL EĞİTİM A.Ş. İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Bel Eğitim A.Ş” tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Bel Eğitim Anonim Şirketi” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları:

· Sizlerle iletişim kurma,

· Başvurulan pozisyona ilişkin gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, uygunluğun değerlendirilmesi,

· İşe alım süreçlerinin yürütülebilmesi,

· Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

· Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,

· İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

· İnsan kaynakları stratejilerinin planlanması, yedekleme süreçleri ve organizasyonel gelişim faaliyetleri konusunda destek olunması,

· Hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi,

· İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, bildirim yükümlülüklerinin ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

· Beyan edilen bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:

Bel Eğitim A.Ş tarafından iş başvurusu aşamasında alınan kişisel verileriniz KVKK Madde 5/1 ve 6/2’de bulunan açık rızanın alınması hukuki sebebine dayanılarak, gönderilen CV’ler Bel Eğitim AŞ’ye ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla ve iş başvuru formu doldurmak suretiyle basılı kopya (hardcopy) olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

5. Kvkk Kapsamında Haklarınız :

Kvkk ’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Şirketimize başvurarak,

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

· Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

· Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.wse.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla

Bel Eğitim A.Ş (Veri Sorumlusu)