Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

WALL STREET ENGLISH KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanıp, yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, Wall Street English olarak öğrenci ve öğrenci adaylarımızın kişisel verilerinin güvenliğine azami özen gösteriyoruz. Bu çerçevede başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, şirketimiz, şubelerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya sayfalarımız, partner veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ile şube ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Şirketimiz, sözleşme müzakereleri ve imza sonrası süreçte sözleşme dolayısıyla veya başka bir şekilde vakıf olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verileri, Yabancı Dil Hizmeti Sözleşmesi’ne konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını kanuna uygun şekilde işlemek ve bunların veri güvenliğini sağlamak için gerekli özeni göstermeyi ve gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar kendileri ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer tarafa bildirecektir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz Wall Street English ve şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz ya da internet sitemiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginiz (“kişisel veri”); tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir,Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri dahilinde tanıtım, reklam, pazarlama amaçlı iletiler, sms, e-mail gönderilmesine, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar ile Şirketimiz ve/veya şubelerimiz ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Öğrenci/öğrenci adayı, aldığı hizmet kapsamında Wall Street English ile paylaştığı gerek kendi bünyesinde çalışan kişilere, Müşteri şirket ortaklarına ve şirket ile ilgili diğer şahıslara gerekse de bunlar haricindeki 3. kişilere ait olan kişisel verilerin paylaşılması ve işlenmesi için ilgilerinden gereken rızaları alacaktır. Wall Street English bu rızanın alınmamasından dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Kişisel Verilere Dair Açık Onay

Üyelik Sözleşmesinde verilen onay ya da İnternet sitemiz üzerinden bizimle irtibat kuran kullanıcılar ve internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metninin üzerine “tik” atmak sureti ile işbu bilgilendirme formunda yer alan sınırlar çerçevesinde ve yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına açık onay vermiş olurlar.

Kanunun Yayımından Önceki Verilerin Durumu

Kanun hükümleri uyarınca, ‘Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel nitelikli kişisel verileriniz, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilecektir. Buna karşın, Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri Sorumlusu : Bel Eğitim A.Ş.

Mersis No : 0162-0513-5040-0018

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Bel Eğitim A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacağız ve işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize/şubemize başvurarak;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; wse.com.tr adresindeki iletişim formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Büyükdere Cad. Hür Han No:15/A 34381 Şişli, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@wse.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Çerez (“Cookie”) Politikası


İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanmaktayız. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.


İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN COOKIELER
Cookie Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

 

Cookieler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
İnternet Sitemizde Cookie kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
– İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
– İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
– İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullanılan Cookie Türleri

Oturum Cookieleri
(Session Cookies)
Oturum Cookieleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.
Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
Kalıcı Cookieler
(Persistent Cookies)
Kalıcı Cookieler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.
Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı Cookielerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı Cookieler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
Teknik Cookieler
(Technical Cookies)
Teknik Cookieler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Otantikasyon Cookieleri
(Authentication Cookies)
Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür Cookieler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Cookieler
(Flash Cookies)
İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Cookie türleridir.
Kişiselleştirme Cookieleri
(Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Cookielerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Cookieler
(Analytical Cookies)
Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir.

Üçüncü parti cookie’leri nasıl kullanıyoruz?

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, WSE sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza cookie ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu cookie’ler ve bu cookie’leri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

WSE sitesini ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden cookie’ller alabilirsiniz. Bu cookie’leri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece cookie’leri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu cookie’ler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti web sitesinde mevcut olabilir.

Cookielerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek Cookielere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics
Google Adwords
Google Analytics
Google Chrome
Internet Explorer
MozillaFirefox
Opera
Safari

GİZLİLİK POLİTİKASI

Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
• WSE tarafından gerçekleştirilecek çalışma sırasında sözlü, yazılı veya dijital ortamda toplanan veya herhangi bir şekilde edinilen, katılımcılara ve velilerine ait ad, soyad vb. gibi tüm kişisel bilgi ve içerikler Gizli Bilgi (kısaca Bilgi) tanımına girmektedir.
• Katılımcıların eğitime katılımı için zorunlu olan ve ihtiyaç duyulan tüm bilgiler, katılımcılardan temin edilecek; sadece WSE’ün eğitim ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılacaktır.
• Bilgiler, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.
• Uygulama aracılığıyla katılımcıdan alınan ad, soyad, vb. bilgiler, WSE tarafından alınmaktadır ve aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır;
1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
3. Kanunen yetkili bulunan kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi durumunda, bu bilgiler yetkililere iletilecektir.