Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

WALL STREET ENGLISH KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanıp, yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, Wall Street English olarak öğrenci ve öğrenci adaylarımızın kişisel verilerinin güvenliğine azami özen gösteriyoruz. Bu çerçevede başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, şirketimiz, şubelerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya sayfalarımız, partner veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ile şube ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Şirketimiz, sözleşme müzakereleri ve imza sonrası süreçte sözleşme dolayısıyla veya başka bir şekilde vakıf olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verileri, Yabancı Dil Hizmeti Sözleşmesi’ne konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını kanuna uygun şekilde işlemek ve bunların veri güvenliğini sağlamak için gerekli özeni göstermeyi ve gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar kendileri ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer tarafa bildirecektir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz Wall Street English ve şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz ya da internet sitemiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginiz (“kişisel veri”); tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir,Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri dahilinde tanıtım, reklam, pazarlama amaçlı iletiler, sms, e-mail gönderilmesine, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar ile Şirketimiz ve/veya şubelerimiz ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Öğrenci/öğrenci adayı, aldığı hizmet kapsamında Wall Street English ile paylaştığı gerek kendi bünyesinde çalışan kişilere, Müşteri şirket ortaklarına ve şirket ile ilgili diğer şahıslara gerekse de bunlar haricindeki 3. kişilere ait olan kişisel verilerin paylaşılması ve işlenmesi için ilgilerinden gereken rızaları alacaktır. Wall Street English bu rızanın alınmamasından dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Kişisel Verilere Dair Açık Onay

Üyelik Sözleşmesinde verilen onay ya da İnternet sitemiz üzerinden bizimle irtibat kuran kullanıcılar ve internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metninin üzerine “tik” atmak sureti ile işbu bilgilendirme formunda yer alan sınırlar çerçevesinde ve yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına açık onay vermiş olurlar.

Kanunun Yayımından Önceki Verilerin Durumu

Kanun hükümleri uyarınca, ‘Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel nitelikli kişisel verileriniz, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilecektir. Buna karşın, Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri Sorumlusu : Bel Eğitim A.Ş.

Mersis No : 0162-0513-5040-0018

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Bel Eğitim A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacağız ve işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize/şubemize başvurarak;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; wse.com.tr adresindeki iletişim formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Büyükdere Cad. Hür Han No:15/A 34381 Şişli, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@wse.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.